قبیله عشق
معرفی طایفه شلووند
 

طایفه شلووند  یکی ازطوایف لر بالاگریوه است که حداقل ازسال 1311شمسی ییلاق درمنطقه دره سیدوتخت سادات(واقع در50کیلومتری جنوب خرم آبادونزدیک دهستان چمشک) وقشلاق درمنطقه چناره ومیدان خداوردی(واقع دربخش الوارگرمسیری)سکنی داشته است.اقتصاد اصلی این طایفه قبل ازانقلاب بصورت دامداری وکشاورزی بوده وزبان مردم آن لری بالهجه الواری است.

طایفه شلووند، دربرخی منابع(مانندقوم لرنوشته دکترسکندرامان الهی بهاروند) تیره ای ازطایفه بزرگ دیرکوندودرمنابع دیگرطایفه ای درجواربهاروندها،میرها،قلاوندها،کوشکی ها،نجفوندها،رشنوهاو...که عمدتادربالاگریوه ودربخش الوارساکن هستند،تعریف شده است.اماباتوجه به اینکه دربرخی منابع دیگر(مانندوبلاگ بلاگ اسکای) شلووند(مختاریها)یکی ازطوایف لربزرگ درمنطقه جونقان چهارمحال بختیاری است به نظرنویسنده احتمال اینکه حداقل ازابتدای دوره قاجارشلووندبه عنوان طایفه ای مستقل درکنارسایرطوایف بالاگریوه وجودداشته است،قویتراست.علت اینکه دربرخی منابع،شلووند تیره ای ازطایفه بهاروند،دیرکوندویاکوشکی و...آورده شده است(مانندکتاب ماه تاریخ وجغرافیا نوشته محسن روستایی درگزارشی ازسرطرهان) پراکندگی این طایفه است(بصورتی که برخی شلووندها الآن درمنطقه ماژین استان ایلام وبرخی درجونقان بختیاری ساکن هستند)ونیزهمزیستی باطوایف مذکوردرگذشته است.به گفته بزرگان ،زمانی شلووندها درمنطقه بالارودباقلاوندهاهمزیستی داشته اندوهمین امرباعث شده که برخی افراداین طایفه نام خانوادگیشان درشناسنامه قلاوندباشد.

الآن برخی خانوارهای این طایفه درمنطقه دره سیدوبخش اهم دیگردرمنطقه الوارگرمسیر،بیدروبه واندیمشک(کوی رسالت)ساکن هستند.به گفته بزرگان قوم، درزمان رضاخان شلووندهاازمنطقه بالارودبه کرگاه وخرم آبادکوچ داده شدند.سپس درزمان رزم آراءوامیراحمدی شبانه به منطقه دره سیدمنتقل شدند.

به گفته بزرگان تمام طایفه شلووندازدوتیره محمدوعلی اکبرهستند.تیره محمدشامل عشیره هایی مانندشهباز،جانباز،جان احمد،نورمحمدویارمحمداست تیره علی اکبرشامل عشیره هایی مانندچراغعلی وعلی حیدراست،خانوارهای صیدمحمدخان وحسین خان ازتیره یارمحمدوبه هوز نعمت اله وخیلاءمعروفند،خانوارهای صیدکرم،عبدی وعباس ازتیره یارمحمدوبه هوز کریم معروفند .خانوارهای بختیار،محمدومحمدکریم نیزازتیره یارمحمدوبه هوزعین اله معروفند،خانوارهای سبزمرادوخسروازتیره شهبازوبه هوزنامدارمعروفند،خانوارهای عیسی  ازتیره جانبازوبه هوزنجف معروفند،خانوارهای میرزا،شمسعلی،کلوعلی وجوزعلی ازتیره نورمحمدوبه هوزعباسعلی معروفند ،خانوارهای علی خان وفرهادازتیره نورمحمدوبه هوزعلی یادمعروفند،خانوارهای باباخان ومحمدصادق ازتیره جان احمدوبه هوزساختزارمعروفند،خانوارهای حاج حاتم حیدری ،کسه،بخشعلی وحاجعلی ازتیره علی حیدر وبه هوزسلیمان معروفند،خانوارهای عبدل وسیف اله ازتیره(هوز)چراغعلی وخانوارهای علی شاه  ازتیره (هوز)کرمعلی ودرویش هستندودرویش برادرعلی اکبراست.ادامه معرفی طایفه رادرقسمت موضوعات پی گیری فرمایید.

منتظرنظرات وپیشنهادات همه دوستان وعزیزان جهت تکمیل وبلاگ هستم.ارسال در تاريخ 90/10/13 توسط مدیروبلاگ
خوش به حالت ای نجف مأوای توکوی علی(ع)

صبح وشام وسحرت نفحه خوشبوی علی(ع)

روزوشب پیروجوان پروانه سان پرمی زنند

گردشمع حرم وروضه دلجوی علی(ع)

مقتدای عشق کرده اولیاءوانبیاء

صف به صف سهله وکوفه خم ابروی علی(ع)

مسجدکوفه ببین دارالشفا دارالقضاء

هم عدالت بین که می نازد به الگوی علی(ع)

ماغریب وبی کس وتنهادراین شهرشریف

کاروان گم کرده دلهادرتکاپوی علی(ع)

آسمان چشم من باران بگیرددم به دم

درکناردجله جان شوی ومینوی علی(ع)

دست وپایی مانکرده آبرویی نزدحق

با دعاوالتجاروکرده درروی علی(ع)

چه سعادت داشت عالمتاب سوزان غدیر

مفتخرشدبوسه زددرخم به بازوی علی(ع)

چون که بالابرددستش دست ختم المرسلین

بسته شدارکان عالم به خم موی علی(ع)

یاابالقاسم(ص)فدای وال من والاه تو

خودبیاراخَلق ماباخلق نیکوی علی(ع)

این سپاه حیدراست اردوزده درنهروان

ای خوش آن دل خیمه زدخیمه دراردوی علی(ع)

مهربان"سینا"ی من ساکن مشودرکوی غم

روسلوک عشق کن درکوی حق سوی علی(ع)

شعراز:ن-بهاروند

عیدغدیربرتمامی شیفتگان ولایت امیرالمومنین علی (ع)مبارکباد.ارسال در تاريخ 93/07/20 توسط مدیروبلاگ
کسی نی ماله باره دست دی ده بارم

                                             نمونم وجاایلم بشیوی شارم

کسی نی که بکشه چیت ودوارم

                                              میخ وتیلابکووه مالگه نوارم

کسی نی عزت بنیه بوه فلونی

                                              وخاطردل کیخاامشوشیلونی

کسی نی هیمه بیاره سی تش وتژگا

                                              وغشیا پنه بنیه سی دوردنیا

کسی نی شیره زنی واسروساوه

                                              بشینه نوبپزه واتش وتاوه

کسی نی شیری بیه گیره وهمسا

                                              وسینی جومی بیاره سیموکاسمسا

کسی نی که بتنه قالی ودارم

                                              دل بیه که بشینه وپاتمدارم

کسی نی ره بییره بیایه وحونم

                                              وشادی سربکشه دولامردونم

کسی نی بووه کسم یاقوم وخویشم

                                              وحاشاترکم نکه سی کم وبیشم

کسی نی توم گرت یاغم ودردم

                                              وم بوه سیقه سرت دورت بگردم

کسی نی که ورداره باری ده گردم

                                              وسرومووه بونه وقتی که مردم

کسی نی بوه امشواول قواره

                                              وبیتی زمسوکه رت بوه بهاره

کسی نی ایلیاتی دنگی وراره

                                              که مالیارتنه دل بیده واره

شعراز:  بهاروندارسال در تاريخ 93/06/19 توسط مدیروبلاگ


ارسال در تاريخ 93/06/15 توسط مدیروبلاگ


ارسال در تاريخ 93/05/15 توسط مدیروبلاگ

عاشق بیمارت منم         حیف که وچش نمینمت

مرغ گرفتارت منم            حیف که وچش نمینمت

مونس شوتارمه              ای نفست بهارمه

هاودست قرارمه             حیف که وچش نمینمت

پریشوحالم شووروز         های دخیالم شووروز

فکروصالم شووروز           حیف که وچش نمینمت

تیرغمت هاددلم             جزغصه نییه حاصلم

مشکل گشای مشکلم    حیف که وچش نمینمت

دوس دارم خاک پات بوم   یه ساعتی وسات بوم

سیت بمیرم فدات بوم      حیف که وچش نمینمت

شعراز:منوچهرخالقی

میلادولی عصر(عج)برمنتظران حضرتش مبارک باد.ارسال در تاريخ 93/03/23 توسط مدیروبلاگ


ارسال در تاريخ 93/02/08 توسط مدیروبلاگ


ارسال در تاريخ 93/02/07 توسط مدیروبلاگ
کی دعمرش جایی دیده وخووی دره سید 

                                                زلالی آوگلالش حنکی چشمه بید

نال نال کوگ کوهی ای چغرتااوکمر   

                                                واله کرده طبع شیدایی من وهررهگذر

وقتی بینی برف تخساکشسه واسبیه 

                                                سی نپرسی وی قشنگی اوسانقاشش کیه

هی که بینی گلیالاله سریاشوکل ها وهار   

                                                یا ویادت چیت جاکی عروسی زیرودوار

جنگلاپردبلی وارجن وبیدوچنار

                                                ارموک بن لکیا وکلگاره وکول چنار

ای همه چشمه وآودی سراتااوسراو   

                                                چشمه علی وخش آویز هیکوواسرآوزماو

رتیه چک گمده پااسبی وسرین تخساد  

                                                 قهقهه کوگ کوه ودنگ کموتروحوفه باد

گرگ وخرس وگل ورازوچوله وروواپلنگ 

                                                 خیلی کم بینی خوشون بونن واورگوله تفنگ

بزیاکویی میش کویی پازنوکل گل وگل   

                                                 کلشو کشتن د وقته منقرض وان دی محل

سی کنی جامالگیاپنه وسابن دار   

                                                 هامنی شیره زنی مشکوزنه وپاملار

سیکوسیکوهینوچیننن سوزکنن دی ورسینه   

                                                  کلکنه ازبووه هم فیاله زاروبلکینه

بیاسریشه بیاسریشه حونه داروبچه دار    

                                                  هی سریش تخساده که بینی ویده شهره بازار

حیفه زندگی شهری واترفیک ودم ودی 

                                                  برددیادمومال وباروکشک ودووکوگ وتی

سیناکشت بل بشینم لحظه ای وسا ای دار  

                                                  کوگی دییم ها ری لونش ماری وادم شیرکدار

سی سریش

سال نوسیزه ودرنینی کسی هنی ودر 

                                                   خیل مردم سی سریش کل تخسادن گیرن دور

روز که بینی تخسادوتاک چکه وبالاسراو   

                                                    وانتی وموتوری وخرکدارحونه خراو

کوروباوه زن وبچه همشوچی گلدرو 

                                                    سریشیان کننن دریشه چی درونی مین جو

ای رویده که بینی بعضی مردم دارن دپیش  

                                                    طول نکشه که نوینی فیاله ودونی سریش

شعراز:بهاروند

 ارسال در تاريخ 93/02/02 توسط مدیروبلاگ


ارسال در تاريخ 93/01/31 توسط مدیروبلاگ