X
تبلیغات
قبیله عشق
قبیله عشق
معرفی طایفه شلووند
 

طایفه شلووند  یکی ازطوایف لر بالاگریوه است که حداقل ازسال 1311شمسی ییلاق درمنطقه دره سیدوتخت سادات(واقع در50کیلومتری جنوب خرم آبادونزدیک دهستان چمشک) وقشلاق درمنطقه چناره ومیدان خداوردی(واقع دربخش الوارگرمسیری)سکنی داشته است.اقتصاد اصلی این طایفه قبل ازانقلاب بصورت دامداری وکشاورزی بوده وزبان مردم آن لری بالهجه الواری است.

طایفه شلووند، دربرخی منابع(مانندقوم لرنوشته دکترسکندرامان الهی بهاروند) تیره ای ازطایفه بزرگ دیرکوندودرمنابع دیگرطایفه ای درجواربهاروندها،میرها،قلاوندها،کوشکی ها،نجفوندها،رشنوهاو...که عمدتادربالاگریوه ودربخش الوارساکن هستند،تعریف شده است.اماباتوجه به اینکه دربرخی منابع دیگر(مانندوبلاگ بلاگ اسکای) شلووند(مختاریها)یکی ازطوایف لربزرگ درمنطقه جونقان چهارمحال بختیاری است به نظرنویسنده احتمال اینکه حداقل ازابتدای دوره قاجارشلووندبه عنوان طایفه ای مستقل درکنارسایرطوایف بالاگریوه وجودداشته است،قویتراست.علت اینکه دربرخی منابع،شلووند تیره ای ازطایفه بهاروند،دیرکوندویاکوشکی و...آورده شده است(مانندکتاب ماه تاریخ وجغرافیا نوشته محسن روستایی درگزارشی ازسرطرهان) پراکندگی این طایفه است(بصورتی که برخی شلووندها الآن درمنطقه ماژین استان ایلام وبرخی درجونقان بختیاری ساکن هستند)ونیزهمزیستی باطوایف مذکوردرگذشته است.به گفته بزرگان ،زمانی شلووندها درمنطقه بالارودباقلاوندهاهمزیستی داشته اندوهمین امرباعث شده که برخی افراداین طایفه نام خانوادگیشان درشناسنامه قلاوندباشد.

الآن برخی خانوارهای این طایفه درمنطقه دره سیدوبخش اهم دیگردرمنطقه الوارگرمسیر،بیدروبه واندیمشک(کوی رسالت)ساکن هستند.به گفته بزرگان قوم، درزمان رضاخان شلووندهاازمنطقه بالارودبه کرگاه وخرم آبادکوچ داده شدند.سپس درزمان رزم آراءوامیراحمدی شبانه به منطقه دره سیدمنتقل شدند.

به گفته بزرگان تمام طایفه شلووندازدوتیره محمدوعلی اکبرهستند.تیره محمدشامل عشیره هایی مانندشهباز،جانباز،جان احمد،نورمحمدویارمحمداست تیره علی اکبرشامل عشیره هایی مانندچراغعلی وعلی حیدراست،خانوارهای صیدمحمدخان وحسین خان ازتیره یارمحمدوبه هوز نعمت اله وخیلاءمعروفند،خانوارهای صیدکرم،عبدی وعباس ازتیره یارمحمدوبه هوز کریم معروفند .خانوارهای بختیار،محمدومحمدکریم نیزازتیره یارمحمدوبه هوزعین اله معروفند،خانوارهای سبزمرادوخسروازتیره شهبازوبه هوزنامدارمعروفند،خانوارهای عیسی  ازتیره جانبازوبه هوزنجف معروفند،خانوارهای میرزا،شمسعلی،کلوعلی وجوزعلی ازتیره نورمحمدوبه هوزعباسعلی معروفند ،خانوارهای علی خان وفرهادازتیره نورمحمدوبه هوزعلی یادمعروفند،خانوارهای باباخان ومحمدصادق ازتیره جان احمدوبه هوزساختزارمعروفند،خانوارهای حاج حاتم حیدری ،کسه،بخشعلی وحاجعلی ازتیره علی حیدر وبه هوزسلیمان معروفند،خانوارهای عبدل وسیف اله ازتیره(هوز)چراغعلی وخانوارهای علی شاه  ازتیره (هوز)کرمعلی ودرویش هستندودرویش برادرعلی اکبراست.

منتظرنظرات وپیشنهادات همه دوستان وعزیزان جهت تکمیل وبلاگ هستم.



ارسال در تاريخ 90/10/13 توسط نورعلی بهاروند

 

ای دله بیاریم وکو ورسم دوسی             ورکشیم وچناره ریم مملوسی

تش چویی وکنیم وسرسراوش                بشینیم وساکمر وشره آوش

سیل کنیم مالگه کموکه چول چوله          نمنه هیچ کس وجاهی روله روله

هان کجا دواریامو ملار ومشگو                 جگرم بیه کواو سی کره ری دو

هیزیاکه پردروغه کس دش نحرده             چنیال وقبکه روغه سیلو و ارده

وکنیم ودارپلو دچم پاریاو                          نهاروچاسن بونیم آوشر تلاساو

تووکه پیرزامرده دونم که دونی                 پازنو اومان وآو د ورتکمونی

کمرسی آوپازنوپرتی وکوگه                     چین زال و زرمالگه روگه وروگه

کنگریاگلنازمرده پره پرسونه                     سزکلنگیاکه شوریش انجیریاخوره

چنجیاکه چل سیرک وآوسلاسل               آرزوشومن ودل ای دل چه حاصل

شهامد داروگردت هاوادیارم                      به مرادمردمو وی دل زارم

کاش بوم وعلویی یا بادنوروز                     سرچنارن بگردم همش ویه روز

ای سیناحونت خراو اوماوخواوم                میدون خداوردی سراو تافاوم



ارسال در تاريخ 93/01/28 توسط نورعلی بهاروند


ارسال در تاريخ 93/01/04 توسط نورعلی بهاروند


ارسال در تاريخ 93/01/04 توسط نورعلی بهاروند


ارسال در تاريخ 93/01/03 توسط نورعلی بهاروند

 

شب یلدا یا شب چله آخرین شب پاییز، دراز ترین شب در طول سال است.
جشن باستانی یلدا از هزاران سال پیش در ایران با باور یلدا روز تولد خورشید برگزار می‌شد.
مردم ایران باستان در این شب تا سپیده دم بیدار می‌ماندند در کنار یکدیگر خود را سرگرم می‌کردند تا اندوه غیبت خورشید، تاریکی و سردی روحیه‌ی آنان را تضعیف نکند.
ایرانیان گاه شب یلدا را تا سپیده دم در دامنه‌ی کوه‌های البرز به امید پیروزی ، طلب شکست اهریمن از خداوند خواندن دعا به نیایش مشغول می‌شدند.
در شب یلدا رسم بر این است که صاحب خانه، دیوان حافظ را به بزرگتر فامیل می‌دهد.
سپس هر یک از میهمانان نیت کرده و بزرگ مجلس، این جمله را می‌گوید" ای حافظ شیرازی، تو محرم هر رازی بر ما نظر اندازی قسم به قرآن مجیدی که در سینه داری " تفائلی به گنجینه حافظ می‌زند.
این رسم یکی از رسوم پر طرفدار شب یلدا ست ریشه شب یلدا یا شب چله میراث نخستین اقوام آریایی است.
جشن شب یلدا در آخرین شب پاییز و اول دی ماه شب تولد دوباره خورشید قرار دارد که نام آفرینده در زمان پیش از زردتشیان بوده است که بعد ها به نام آفرینده نور معروف شده است نور، روز و روشنایی خورشید نشانه‌هایی از آفریدگار بود.
در حالی که شب ،‌تاریکی و سرما نشانه‌هایی از اهریمن، مشاهده تغییرات مداوم شب و روز مردم را به این باور رسانده بود که شب و روز یا روشنایی و تاریک در یک جنگ همیشگی به سر می‌برند.
روز‌‌های بلندتر روزهای پیروزی روشنایی و روزهای کوتاه‌تر نشانه‌ای از غلبه‌ی تاریکی و اهریمن بر زمین یلدا بر گرفته از واژه ای سریانی است مفهوم آن میلاد است.
در این شب نذری یا ولیمه‌ای غیر نوشیدنی مانند گوشت، نان، شیرینی و حلوا را به دیگران اهدا می‌کردند.
ایرانیان باستان روز پس از شب یلدا یکم دی ماه را روز خورشید دی گان خرم روز می‌نامیدند و به استراحت می‌پرداختند.
مردم در این روز از کار دست می‌کشیدند با نیت اینکه مرتکب بدی نشوند انجام کار‌های بد کوچک را در روز تولد خورشید بسیار بزرگ می‌دانستند.
در آیین کهن بنا بر یک سنت دیرینه آیین مهر شاهان ایرانی در روز اول دی ماه تاج و تخت شاهی را بر زمین می‌گذاشتند و با جامعه‌ای سپید به صحرا می‌رفتند و بر فرشی سپید می‌نشستند دربان‌ها و نگهبانان کاخ شاهی و همه‌ی برده‌ها و خدمتکاران در سطح شهر آزاده شده و مثل دیگران زندگی می‌کردند رئیس و مرئوس پادشاه و آحاد مردم همگی یکسان بودند.
در ایران امروز نیز مردم با گردآمدن در شب یلدا یا شب چله، با خوردن آجیل مخصوص ، هندوانه، انار ، میوه‌های گوناگون و شیرینی به عنوان نماد این شب و نشانه‌ی برکت تندرستی فراوانی و شادکامی جشن می‌گیرند.
در این شب برخی از ایرانیان با شکستن گردو و تفال به دیوان حافظ به نیت آینده گویی به آداب و رسوم سنتی در ایران باستان می پردازند.

نقل ازباشگاه خبرنگاران جوان

امادرمیان اقوام لرشب یلداتصویری دیگردارد.درمیان لرهایلدابه شب چله یااول قاره معروف است .دراین شب خانواده هادرخانه بزرگترها(پدربزرگهاومادربزرگها)گردهم جمع می شوندوشب اول چله واول قاره راباصفاوصمیمیت وخوردن آجیل،چزنک(قبکه روغه)،گردو،گندم شیر،کشمش و...وگفتن قصه و چل سروکنارهم می گذرانند.امسال شب یلدای مامصادف شده بااربعین حسینی،باشدکه یلدای زندگی خورابانورمحبت ومعرفت حسینی روشن کنیم.

 

 


ارسال در تاريخ 92/09/30 توسط نورعلی بهاروند



ارسال در تاريخ 92/08/19 توسط نورعلی بهاروند

علم حسین(ع)

یادقدیمابخیر،ایام محرم که می شدعلم عزاداری طایفه شلووندازاولین جول منطقه چناره توسط خاندان حیدری به حرکت درمی آمدوتاآخرین جول ومنزل که منزل مرحوم محمدکریم بهاروند(ره)بودمسافت 4تا5 کیلومتری کوهپایه چناره رامنزل به منزل طی می کرد.به هرمنزلی که می رسیداهالی هرجول علم رابابیرقهاو طحره های محلی برای تبرک مزین می کردند.نوحه گوهای ماهم ماشاء الله حیدری ،همت چراغی، چراغی،مرحوم محمدصادق بهاروند(ره)و... بودند.نوحه می گفتندودرجوارعلم منزل به منزل سینه می زدیم تامی رسیدیم به منزل مرحوم محمدکریم(ره)وهرساله ایام عاشورادرمنزل این مرحوم برای عزاداران حسینی شام تدارک دیده می شد. بعضی مواقع مرحوم حاج سیدصالح موسوی(ره)هم اضافه می شدو نوحه خوانی می کرد.بعضی ازسالهااین علم تابیدروبه هم می رفت تایاداباعبدالله الحسین وهفتادودوتن شهدای کربلادردلهای عاشقان اهل بیت زنده گردد.یادآن ایام بخیر...

 



ارسال در تاريخ 92/08/16 توسط نورعلی بهاروند