قبیله عشق
معرفی طایفه شلووند
 

طایفه شلووند  یکی ازطوایف لر بالاگریوه است که حداقل ازسال 1311شمسی ییلاق درمنطقه دره سیدوتخت سادات(واقع در50کیلومتری جنوب خرم آبادونزدیک دهستان چمشک) وقشلاق درمنطقه چناره ومیدان خداوردی(واقع دربخش الوارگرمسیری)سکنی داشته است.اقتصاد اصلی این طایفه قبل ازانقلاب بصورت دامداری وکشاورزی بوده وزبان مردم آن لری بالهجه الواری است.

طایفه شلووند، دربرخی منابع(مانندقوم لرنوشته دکترسکندرامان الهی بهاروند) تیره ای ازطایفه بزرگ دیرکوندودرمنابع دیگرطایفه ای درجواربهاروندها،میرها،قلاوندها،کوشکی ها،نجفوندها،رشنوهاو...که عمدتادربالاگریوه ودربخش الوارساکن هستند،تعریف شده است.اماباتوجه به اینکه دربرخی منابع دیگر(مانندوبلاگ بلاگ اسکای) شلووند(مختاریها)یکی ازطوایف لربزرگ درمنطقه جونقان چهارمحال بختیاری است به نظرنویسنده احتمال اینکه حداقل ازابتدای دوره قاجارشلووندبه عنوان طایفه ای مستقل درکنارسایرطوایف بالاگریوه وجودداشته است،قویتراست.علت اینکه دربرخی منابع،شلووند تیره ای ازطایفه بهاروند،دیرکوندویاکوشکی و...آورده شده است(مانندکتاب ماه تاریخ وجغرافیا نوشته محسن روستایی درگزارشی ازسرطرهان) پراکندگی این طایفه است(بصورتی که برخی شلووندها الآن درمنطقه ماژین استان ایلام وبرخی درجونقان بختیاری ساکن هستند)ونیزهمزیستی باطوایف مذکوردرگذشته است.به گفته بزرگان ،زمانی شلووندها درمنطقه بالارودباقلاوندهاهمزیستی داشته اندوهمین امرباعث شده که برخی افراداین طایفه نام خانوادگیشان درشناسنامه قلاوندباشد.

الآن برخی خانوارهای این طایفه درمنطقه دره سیدوبخش اهم دیگردرمنطقه الوارگرمسیر،بیدروبه واندیمشک(کوی رسالت)ساکن هستند.به گفته بزرگان قوم، درزمان رضاخان شلووندهاازمنطقه بالارودبه کرگاه وخرم آبادکوچ داده شدند.سپس درزمان رزم آراءوامیراحمدی شبانه به منطقه دره سیدمنتقل شدند.

به گفته بزرگان تمام طایفه شلووندازدوتیره محمدوعلی اکبرهستند.تیره محمدشامل عشیره هایی مانندشهباز،جانباز،جان احمد،نورمحمدویارمحمداست تیره علی اکبرشامل عشیره هایی مانندچراغعلی وعلی حیدراست،خانوارهای صیدمحمدخان وحسین خان ازتیره یارمحمدوبه هوز نعمت اله وخیلاءمعروفند،خانوارهای صیدکرم،عبدی وعباس ازتیره یارمحمدوبه هوز کریم معروفند .خانوارهای بختیار،محمدومحمدکریم نیزازتیره یارمحمدوبه هوزعین اله معروفند،خانوارهای سبزمرادوخسروازتیره شهبازوبه هوزنامدارمعروفند،خانوارهای عیسی  ازتیره جانبازوبه هوزنجف معروفند،خانوارهای میرزا،شمسعلی،کلوعلی وجوزعلی ازتیره نورمحمدوبه هوزعباسعلی معروفند ،خانوارهای علی خان وفرهادازتیره نورمحمدوبه هوزعلی یادمعروفند،خانوارهای باباخان ومحمدصادق ازتیره جان احمدوبه هوزساختزارمعروفند،خانوارهای حاج حاتم حیدری ،کسه،بخشعلی وحاجعلی ازتیره علی حیدر وبه هوزسلیمان معروفند،خانوارهای عبدل وسیف اله ازتیره(هوز)چراغعلی وخانوارهای علی شاه  ازتیره (هوز)کرمعلی ودرویش هستندودرویش برادرعلی اکبراست.ادامه معرفی طایفه رادرقسمت موضوعات پی گیری فرمایید.

منتظرنظرات وپیشنهادات همه دوستان وعزیزان جهت تکمیل وبلاگ هستم.ارسال در تاريخ 90/10/13 توسط مدیروبلاگ

ایام سوگواری سروروسالارشهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)

 

برکلیه شیفتگان ودلدادگان حضرتش تسلیت باد.ارسال در تاريخ 93/08/09 توسط مدیروبلاگ
خوش به حالت ای نجف مأوای توکوی علی(ع)

صبح وشام وسحرت نفحه خوشبوی علی(ع)

روزوشب پیروجوان پروانه سان پرمی زنند

گردشمع حرم وروضه دلجوی علی(ع)

مقتدای عشق کرده اولیاءوانبیاء

صف به صف سهله وکوفه خم ابروی علی(ع)

مسجدکوفه ببین دارالشفا دارالقضاء

هم عدالت بین که می نازد به الگوی علی(ع)

ماغریب وبی کس وتنهادراین شهرشریف

کاروان گم کرده دلهادرتکاپوی علی(ع)

آسمان چشم من باران بگیرددم به دم

درکناردجله جان شوی ومینوی علی(ع)

دست وپایی مانکرده آبرویی نزدحق

با دعاوالتجاروکرده درروی علی(ع)

چه سعادت داشت عالمتاب سوزان غدیر

مفتخرشدبوسه زددرخم به بازوی علی(ع)

چون که بالابرددستش دست ختم المرسلین

بسته شدارکان عالم به خم موی علی(ع)

یاابالقاسم(ص)فدای وال من والاه تو

خودبیاراخَلق ماباخلق نیکوی علی(ع)

این سپاه حیدراست اردوزده درنهروان

ای خوش آن دل خیمه زدخیمه دراردوی علی(ع)

مهربان"سینا"ی من ساکن مشودرکوی غم

روسلوک عشق کن درکوی حق سوی علی(ع)

شعراز:ن-بهاروند

عیدغدیربرتمامی شیفتگان ولایت امیرالمومنین علی (ع)مبارکباد.ارسال در تاريخ 93/07/20 توسط مدیروبلاگ
کسی نی ماله باره دست دی ده بارم

                                             نمونم وجاایلم بشیوی شارم

کسی نی که بکشه چیت ودوارم

                                              میخ وتیلابکووه مالگه نوارم

کسی نی عزت بنیه بوه فلونی

                                              وخاطردل کیخاامشوشیلونی

کسی نی هیمه بیاره سی تش وتژگا

                                              وغشیا پنه بنیه سی دوردنیا

کسی نی شیره زنی واسروساوه

                                              بشینه نوبپزه واتش وتاوه

کسی نی شیری بیه گیره وهمسا

                                              وسینی جومی بیاره سیموکاسمسا

کسی نی که بتنه قالی ودارم

                                              دل بیه که بشینه وپاتمدارم

کسی نی ره بییره بیایه وحونم

                                              وشادی سربکشه دولامردونم

کسی نی بووه کسم یاقوم وخویشم

                                              وحاشاترکم نکه سی کم وبیشم

کسی نی توم گرت یاغم ودردم

                                              وم بوه سیقه سرت دورت بگردم

کسی نی که ورداره باری ده گردم

                                              وسرومووه بونه وقتی که مردم

کسی نی بوه امشواول قواره

                                              وبیتی زمسوکه رت بوه بهاره

کسی نی ایلیاتی دنگی وراره

                                              که مالیارتنه دل بیده واره

شعراز:  بهاروندارسال در تاريخ 93/06/19 توسط مدیروبلاگ


ارسال در تاريخ 93/06/15 توسط مدیروبلاگ
دلم حا د شو مهتاو سیت بوئم 

                                        د قشنگی لیشک افتاو سیت بوئم

دلم حا وا سیت بیارم وا سرو  

                                        متلی د عشق برنو سیت بوئم

دلم حا وا گلونیا رنگ وه رنگ  

                                        د شادی ایلاق و قیلاو سیت بوئم

دلم حا وه پای تژگا وا امید 

                                        بیتی د ملار و مشکاو سیت بوئم

دلم حا وا شال و چوغا وا تفنگ   

                                       د حماسه ایل افتاو سیت بوئم

دلم حا وا بیت سوزی د بهار        

                                       د مالگه د چشمه و آو سیت بوئم

دلم حا وا میخک و مورت و گلاو 

                                       رازی د بوسون ملحو سیت بوئم

 

شاعر:شعبان امیدیان

ارسال در تاريخ 93/06/05 توسط مدیروبلاگ
دلم می حادکولاسیم بوئی            

                                      دبوسوباغ وآلاسیم بوئی

دلم می حادصحراسیم بوئی             

                                      دتوموشوم و گلاسیم بوئی


دبافه زردگنم و درونی                     

                                      دچقه داس پولاسیم بوئی


دلم می حاوسرناسازودهل      

                                       نوابیناهه بیناسیم بوئی

دلم می حادچیت جاعروسی   

                                       دحسیره ددوما سیم بوئی


دلم می حاددیک وپشم ودسی 

                                        دحرسبووبرخاسیم بوئی

دلم می حاوعشق اهل بیتش       

                                        دمدح آل طاهاسیم بوئی

دلم می حا وری سجاده عشق 

                                        دحمدوقل هوالله سیم بوئی

دلم می حاداوج آسمووام           

                                        درازسوره اسراسیم بوئی

دلم می حاوساداری بشینم  

                                        دایل و شعرشعبان سیم بوئی

به استقبال ازشعراستادامیدیان شعراز:بهاروندارسال در تاريخ 93/06/04 توسط مدیروبلاگ


ارسال در تاريخ 93/05/15 توسط مدیروبلاگ

عاشق بیمارت منم         حیف که وچش نمینمت

مرغ گرفتارت منم            حیف که وچش نمینمت

مونس شوتارمه              ای نفست بهارمه

هاودست قرارمه             حیف که وچش نمینمت

پریشوحالم شووروز         های دخیالم شووروز

فکروصالم شووروز           حیف که وچش نمینمت

تیرغمت هاددلم             جزغصه نییه حاصلم

مشکل گشای مشکلم    حیف که وچش نمینمت

دوس دارم خاک پات بوم   یه ساعتی وسات بوم

سیت بمیرم فدات بوم      حیف که وچش نمینمت

شعراز:منوچهرخالقی

میلادولی عصر(عج)برمنتظران حضرتش مبارک باد.ارسال در تاريخ 93/03/23 توسط مدیروبلاگ


ارسال در تاريخ 93/02/08 توسط مدیروبلاگ